دستیار ثبت نشریه در گوگل اسکالر - نسخه تیرماه 1396


توجه: این راهنما قدیمی شده است و گوگل ابزار و نشانی مربوطه را غیر فعال کرده است. برای نمایه سازی بهتر در گوگل اسکالر، می توانید برای نشریه خود یک پروفایل بسازید.
https://support.google.com/scholar/troubleshooter/23941?hl=en
راهنمای ساخت صفحه اختصاصی نشریه در گوگل اسکالر

Number of articles 42
Homepage URL https://jcsfa.modares.ac.ir
Contact name: Persian and Arabic Adaptive Researches
Contact Email journals@modares.ac.ir

اطلاعات لازم برای ثبت نشریه

List of volumes https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-volumes.php

List of issues https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=1
https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=2
https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-issues.php?volume_id=6

List of articles https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1089
https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1472
https://jcsfa.modares.ac.ir/mag-articles.php?mag_id=1855

Abstract examples (Persian) https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22572-fa.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22575-fa.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-64455-fa.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65649-fa.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65650-fa.html

Article examples (Persian) https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22572-fa.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22575-fa.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-64455-fa.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65649-fa.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65650-fa.pdf

Abstract examples (English) https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22572-en.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22575-en.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-64455-en.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65649-en.html
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65650-en.html

Article examples (English) https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22572-en.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-22575-en.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-64455-en.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65649-en.pdf
https://jcsfa.modares.ac.ir/article-39-65650-en.pdf

راهنمای مرتبط: نحوه ثبت مقالات منتشر شده در پایگاه‌های علمی در کاوشگر ویژه‌ی اسناد علمی (Google Scholar)