فهرست داوران

1402
No reviwers found
1401
No reviwers found
1400
1 - دکتر حیات عامری - تربیت مدرس
2 - دکتر نجمه دری - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر حسن ذوالفقاری - دانشگاه تربیت مدرس
4 - دکتر سید علی قاسم زاده - استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
5 - دکتر فرامرز میرزایی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر عظیم جباره ناصرو
7 - دکتر غلامحسین غلامحسین زاده - دانشگاه تربیت مدرس
8 - دکتر ایران لک
9 - محمود حیدری
10 - دکتر علی اکبر محمدی - دانشگاه بیرجند
11 - دکتر هادی نظری منظم
12 - دکتر فرح نیازکار
13 - دکتر مهدی ممتحن - دانشیار عربی آزاد جیرفت
14 - دکتر حسین شمس آبادی - دانشیار عربی حکیم سبزواری
15 - دکتر زهرا رجبی - دانشگاه اراک
16 - دکتر مریم رامین نیا - دانشگاه گنبد کاووس
17 - دکتر مجید هوشنگی - دانشگاه الزهرا
18 - دکتر رقیه رستم پور - دانشگاه الزهرا
19 - دکتر حسین میرزائی نیا - دانشگاه اصفهان
20 - دکتر آرمان کوهستانیان - دانشگاه ولایت