مشخصات تيم علمی نشريهغلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
gholamhoseinzadehmodares.ac.ir

غلامحسین غلامحسین زاده
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
gholamhoseinzadehmodares.ac.ir

سعید بزرگ‌بیگدلی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bozorghsmodares.ac.ir
فاطمه سعدی‌حسین‌علی‌الدباس
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بغداد، بغداد، عراق
dr.f_profyahoo.com
سهیلا صلاحی‌مقدم
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ssmoghaddamyahoo.com
قدرت‌الله طاهری
...
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ghodrat66yahoo.com
ناهی عبدابراهیم‌ناصرالزهیری
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بغداد، بغداد، عراق
nbrz87yahoo.com
سامی عبدالحسن‌عبد
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بغداد، بغداد، عراق
alsami57yahoo.com
ارسلان گلفام
دانشیار زبان شناسی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
golfamarsalangmail.com
غازی لعیبی‌شویل
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بغداد، بغداد، عراق
ghazilm1959gmail.com
عبداله محمدحسن‌عبدعلیوی‌العبیدی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه بغداد، بغداد، عراق
farsi.arabiyahoo.com
محمدجعفر یاحقی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
mgyahaghiyahoo.co.uk